http://test0183.belta.by/ rss channel title by-by rss channel description Copyright 2015, BELTA. rss news Mon, 17 May 2021 16:01:00 +0300 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 15 Падведзены вынікі навучання па адукацыйнай праграме СБ у галіне кластэрнага менеджменту   https://economy.gov.by/by/news-by/view/padvedzeny-vyniki-navuchannja-pa-adukatsyjnaj-pragrame-sb-u-galine-klasternaga-menedzhmentu-45436-2020/ Навiны Tue, 08 Dec 2020 09:43:00 +0300 Адзіны дзень кансультацый па праектах МТД адбыўся ў Гродна   https://economy.gov.by/by/news-by/view/adziny-dzen-kansultatsyj-pa-praektax-mtd-adbyusja-u-grodna-45388-2020/ Навiны Wed, 23 Sep 2020 10:26:00 +0300 Мінэканомікі запрасіла экспертаў і прадстаўнікоў бізнесу для ўдзелу ў распрацоўцы праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця на 2021-2025гг.   https://economy.gov.by/by/news-by/view/minekanomiki-zaprasila-ekspertau-i-pradstaunikou-biznesu-dlja-udzelu-u-raspratsoutsy-pragramy-satsyjalna-45279-2020/ Навiны Mon, 25 May 2020 15:37:00 +0300 Чарговая рабочая сустрэча з прадстаўнікамі бізнес-супольнасці адбылася ў Мінэканомікі   https://economy.gov.by/by/news-by/view/chargovaja-rabochaja-sustrecha-z-pradstaunikami-biznes-supolnastsi-adbylasja-u-minekanomiki-45273-2020/ Навiны Thu, 14 May 2020 10:26:00 +0300 Аляксандр Чарвякоў правёў ўстановачную нараду рабочай групы па эфектыўным выкарыстанні НІС для эканомікі   https://economy.gov.by/by/news-by/view/aljaksandr-charvjakou-praveu-ustanovachnuju-naradu-rabochaj-grupy-pa-efektyunym-vykarystanni-nis-dlja-45272-2020/ Навiны Thu, 14 May 2020 10:22:00 +0300 Алена Пермінава прыняла ўдзел у цырымоніі закладкі першага каменя на месцы будаўніцтва парку «Факел» у «Вялікім камені»   https://economy.gov.by/by/news-by/view/alena-perminava-prynjala-udzel-u-tsyrymonii-zakladki-pershaga-kamenja-na-mestsy-budaunitstva-parku-fakel-u-45265-2020/ Навiны Tue, 12 May 2020 10:33:00 +0300 Работнікі Міністэрства эканомікі павіншавалі ветэранаў і ўсклалі вянок і кветкі на мемарыяле Ваеннага могілак у Мінску   https://economy.gov.by/by/news-by/view/rabotniki-ministerstva-ekanomiki-pavinshavali-veteranau-i-usklali-vjanok-i-kvetki-na-memaryjale-vaennaga-45263-2020/ Навiны Fri, 08 May 2020 16:24:00 +0300 Аляксандр Чарвякоў азнаёміўся з распрацоўкамі і доследнай вытворчасцю двух інстытутаў НАН Беларусі   https://economy.gov.by/by/news-by/view/aljaksandr-charvjakou-aznaemiusja-z-raspratsoukami-i-doslednaj-vytvorchastsju-dvux-instytutau-nan-belarusi-45262-2020/ Навiны Fri, 08 May 2020 16:20:00 +0300 Праект Указа «Аб стварэнні і дзейнасці холдынгаў» вынесены на грамадскае абмеркаванне   https://economy.gov.by/by/news-by/view/praekt-ukaza-ab-stvarenni-i-dzejnastsi-xoldyngau-vyneseny-na-gramadskae-abmerkavanne-45261-2020/ Навiны Thu, 07 May 2020 16:15:00 +0300 Міністэрства эканомікі падпісала мемарандум аб узаемаразуменні з Мінкамерцыі Кітая   https://economy.gov.by/by/news-by/view/ministerstva-ekanomiki-padpisala-memarandum-ab-uzaemarazumenni-z-minkamertsyi-k-taja-45260-2020/ Навiны Mon, 04 May 2020 16:13:00 +0300